Foto: Arbeidsmogelijkheden Onderzoek - Advize

Arbeidsmogelijkheden onderzoek

Vanaf dag 1 van het verzuim dient er de juiste aandacht te zijn voor de mogelijkheden van werknemer. Natuurlijk kan iemand ziek zijn, maar zijn er dan geen mogelijkheden? Wij zien nog te vaak dat er te weinig aandacht is voor het daadwerkelijk inzetten van de mogelijkheden van werknemers in passend werk. Dat hoeft niet direct een volledige functie te zijn, maar kan ook al in bepaalde taken of zelfs in ander werk. Niet-medische factoren, zoals een verminderde werkrelatie, functioneren of bepalende privéfactoren kunnen de overhand krijgen, waardoor verzuim onnodig wordt verlengd.

Niets doen en het verzuim dus op zijn beloop laten, is in veel situaties dan ook onnodig en kostenverhogend!

Lees verder

De situatie

Vroegtijdige (gedeeltelijke) werkhervatting in passende taken verkort de verzuimduur fors en levert daarnaast een positieve bijdrage aan de loyaliteit en betrokkenheid binnen een team. Met een motto dat ‘iedere werknemer inzetbaar is’, komen bedrijven of specifieke afdelingen tot hun goede verzuimcijfer en hoge inzetbaarheid.

Voor het vroegtijdig benutten van deze mogelijkheden biedt Advize het Arbeidsmogelijkhedenonderzoek (AMO). Dit onderzoek wordt dan ook vroeg(er) in het verzuimtraject ingezet. Er wordt niet gewacht totdat er al een jaar verzuim is. Het vindt plaats op het moment dat er al benutbare mogelijkheden zijn. Dat kan dus ook al na enkele dagen tot weken verzuim en in bepaalde situaties ook al voorafgaand (preventief).

De arbeidsdeskundige helpt werknemer en werkgever om de werkkansen te zien en tevens te benoemen welke andere factoren de re-integratie onnodig beïnvloeden. Veelal ook niet-medische factoren, bijvoorbeeld vanuit de werkrelatie, het functioneren of door een privésituatie, spelen een grote rol. Knelpunten worden tastbaar gemaakt en waar mogelijk weggehaald.

De werkwijze

Hoe kan het anders?

Niet wachten tot het verzuim langdurig is.
Veel eerder in het traject en niet na 1 jaar verzuim
Zorg dat er inzage is in de belastbaarheid
Zoom in op de belastende factoren in werk
Noem de kansen en benut deze ook
Dring direct het verzuim terug
Bespaar onnodige kosten.

De werkwijze

Het arbeidsmogelijkhedenonderzoek (AMO) wordt vroegtijdig ingezet.

Er wordt op de locatie van werkgever uitgevoerd. Een gesprek met werknemer en werkgever vindt plaats en de werkplek wordt bezocht, indien noodzakelijk.

De bedrijfsarts wordt om inzage van de belastbaarheid gevraagd. Ja, dat kan ook vroeg in het traject! De arbeidsdeskundige beoordeelt vervolgens de belasting in het werk en zet dit af tegen de medische mogelijkheden van werknemer.

Met dit vroegtijdig arbeidsmogelijkhedenonderzoek worden eventuele obstakels, als een verminderd functioneren of verstoorde arbeidsverhouding benoemd en/of weggenomen. Er wordt sneller in oplossingen gedacht!

Er volgt een advies dat directe oplossingsrichtingen aangeeft. Werknemer, werkgever, de casemanager of personeelsadviseur kunnen direct samen aan de slag met het aanpakken en oplossen van het verzuim.

Arrow-up